Lago The White Swiss Shepherd

Lago The White Swiss Shepherd

6 years ago

This is Lago, the 2 year old  White Swiss Shepherd  from Los Angeles, CA. Photo sent by Rani.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (34 votes, average: 9.91 out of 10)
Browsing all articles in White Swiss Shepherd Dog

Dog Breeds / Types